Studijos apie ramuvą projektas Spausdinti

2001 metų pradžioje buvo pradėtas rengti knygos apie ramuvą projektas. Knygai medžiagą sukaupti buvo siūloma panašiai, kaip ir mūsų ekspedicijose – tai turėjo būti tarsi ekspedicija apie ramuvą, ramuviškiai būtų apklausę kitus ramuviškius. Didžiąją knygos dalį turėjo sudaryti atvartai, skirti konkrečiai temai atskleisti, susidedantys iš trumpo apžvalginio straipsnio, faktologinės bei faktografinės medžiagos, iliustracijų. Deja, nepavykus įtraukti ramuviškių į tokio pobūdžio medžiagos rinkimo talką, knyga nebuvo parengta. Čia publikuojamas tuomet paruoštas studijos apie ramuvą turinio planas.


Projektas (5 var., 2001 03 23)

Vilniaus universiteto kraštotyrininkų

ramuva

Sociokultūrinio fenomeno analitinė dokumentinė studija
(15–18 lankų teksto, 250–350 fotografijų, ~50 kitų iliustr., ~250–300 puslapių 20×30 cm,
sąmata: 40.000-55.000)


Redakcijos žodis: Kas tai yra

I. LIETUVOS (DVASIOS) KRAŠTOVAIZDYJE
(ramuvos fenomenas)

Autorius. Tema

Apimt.

Rūpinasi

Term.

+

1. Venantas Mačiekus. Ramuvos samprata

8–20


2001.12

*

2. Paulius Subačius. Ramuvos sociokultūrinis fenomenas

820


2001.12

*

3. Arūnas Vaicekauskas. Ramuva ir jos kontekstas (fenomenas)

820


2001.12

*

4. Vaiva Starkauskaitė. Ramuvos fenomenas [praskleisti temą]

820

Klaudijus

2001.12

*

5. Viktorija Daujotytė. Ramaus darbo prasmė

<5

Vladas

2001.05

*

6. Nikolajus Michailovas. Ramuva europiniu žvilgsniu; baltistų terpė

820


2001.12

*

7. Artūras Judžentis. Ramuva: tauta ir kitos tautos (taut. mažumos)

618


2001.12

*


II. ISTORIJA
(raidos etapai ir momentai)

Autorius. Tema

Apimt.

Rūpinasi

Term.

+

1. Antanas Stravinskas. Priešistorė: VU mokslinis kraštotyros būrelis (1957 m.)

<1

Venantas, Klaudijus

2001.05

*

2. VU lituanistų, istorikų (etnografų) ekspedicijų patirtis

<1


2001.05


3. Vacys Milius, Antanas Tyla. Vilniaus kraštotyrininkų kompleksinių ekspedicijų patirtis

<1


2001.05


4. Vida Jukniūtė-Girininkienė. Priešistorė: VU Lietuvos istorijos būrelis

<2

Venantas, Klaudijus

2001.05

*

5. Vingaudas Baltrušaitis...

<1

Venantas, Klaudijus

2001.05

*

6. Arūnas Vaicekauskas. Priešistorė (sociokultūrinis pusiau legalaus būriavimosi fenomenas: ramuvos Vilniuje ir Kaune); VU kraštotyrininkų ramuva iki 1970 m. kovo 4 d.

<68+


2001.05

*

7. Vacys Bagdonavičius. Savimonės plaustas

<4

Vladas

2001.05

*

8. Jonas Trinkūnas. Priešistorė (Rasos, miesto ramuva, leidiniai + pvz.); pirmieji treji metai

<6

Klaudijus, Vladas

2001.05

*

9. Regimantas Pranaitis. VU kraštotyrininkų ramuva po 1970 m. kovo 4 d.

<3


2001.10

*

10. Romualdas Ozolas. Aukščiausias dvasios pakilimas, skaudžiausias smūgis

<5

Vladas

2001.05

*

11. Venantas Mačiekus. Kraštotyrininkų būrelis Ekonomikos fakultete

<2

Venantas

2001.05

*

12. Zita Kelmickaitė. Kartu ir greta (ansambliai; Konservatorijos kraštotyrininkai)

<6

Vladas, Klaudijus

2001.05

*

13. Vidas Bezaras. Pakeliui (žygeiviai)

<6

Klaudijus

2001.05


14. Globa ir „globa” (VU kraštotyros tarybos, Kraštotyros draugijos, jos Vilniaus skyriaus ir kt.)

<3

Venantas

2001.10


15. VU Visuomeninių profesijų fakultetas ir ramuva

<2

Venantas

2001.05


16. Paminklų apsaugos rėmimo fondas ir ramuva

<2

Venantas

2001.05


17. Jūratė Vosylytė. VU kraštotyrininkų ramuva KGB, LKP, LLKJS ir kt. dokumentuose (+ pvz.)

10–20

Paulius

2001.12

*

18. Jonas Kubilius. Požiūris

<6

Venantas

2001.10


19. Juozas Tamašauskas. Požiūris

<4

Venantas

2001.10


20. Bronius Sudavičius, Povilas Bernatavičius. Požiūris

<3

Vladas, Venantas

2001.10


21. Lionginas Šepetys, Jonas Aničas. Požiūris

<3

Vladas, Venantas

2001.10


22. Arūnas Vaicekauskas. VU kraštotyrininkų ramuva: 1988–1991 m.

<6


2007.10

*

23. Lina Balčiūtė. VU kraštotyrininkų ramuva ir Sausio 13-oji

<4

Paulius+D&E Zai.

2001.05


24. Gražina Meilutytė-Mališauskienė. Sklaida (ramuviškiai veikia aplinką)

<2

Vladas

2001.05

*

25. Rima Rutkūnaitė. Sklaida (Kelmės pavyzdys)

<2

Klaudijus

2001.05


26. Algirdas Svidinskas. Sklaida (Rokiškio pavyzdys)

<1,5

Arūnas

2001.05


27. Irena Skurdenienė. Sklaida (Panevėžio pavyzdys)

<1,5

Arūnas

2001.05

*

28. [Arba atvartas apie sklaidą: Levutė S., Birutė P. etc., etc.]

<5

?

2001.10


29. Chronologinė lentelė [Venantas, Vladas + .....]

? 8


2001.12

*


III. PAVELDAS
(Ką ramuva davė/paliko)

1. Venantas Mačiekus. Ką ir kaip ramuva davė (bendravimas su mokslo įstaigomis)

<4


2001.10

*

2. Bonifacas Stundžia. Kalbotyrai. pvz.

A

Vladas

2001.05

*

3. Vacys Milius (?). Etnografijai. pvz.

A

Venantas

2001.05

*

4. Povilas Krikščiūnas, Bronė Katilevičiūtė-Stundžienė. Folkloristikai. Pvz.

A

Klaudijus

2001.05

*

5. Aloyzas Petrašiūnas. Istorijai (kolchozų istorijai). pvz.

A

Paulius

2001.05


6. Jonas Mardosa (Anelė Vosyliūtė?). Sociologijai. pvz.

A

Paulius

2001.05


7. Vingaudas Baltrušaitis, Erika Nenartavičiūtė. Tėviškės muziejui. pvz.

A

Venantas

2001.05


8. Artūras Judžentis. Mokslininkai – ramuvos draugai, konsultantai, ekspedicijų dalyviai (grupių vadovai): Jonas Bruveris, Jadvyga Čiurlionytė, Pranė Dundulienė, Aleksas Girdenis, Kazys Grigas, Jonas Kabelka, Bronislava Kerbelytė, Česlovas Kudaba, Jurgis Lebedys, Vacys Milius, Jonas Palionis, Juozas Pikčilingis, Donatas Sauka, Leonardas Sauka, Vytautas Stanikūnas, Eugenija Šimkūnaitė, Antanas Tyla, Norbertas Vėlius, …;
pačių ramuvių (iš)augimas į mokslininkus

A
9. ramuva ir ramuviškiai kitų institucijų ekspedicijose: Kraštotyros d-jos (Dalia Survilaitė), LLTI, LKI, Konservatorijos, …

A>>

Vladas+Venantas

2001.05


10. Margarita Kazakevičiūtė. Kaip į knygas dėta.

A

Venantas

2001.05IV. KALBA
(ramuvos ženklai)

1. ramuva: žodis ir ženklas / etimologija. Artūras Judžentis

A>>


2001.10


2. Vytauto Mažiulio straipsnio apie ‘ramuva’ faksimilė


Artūras3. Vėliavos, emblemos, skelbimų antraštės, TStud. vinjetės

A

Vladas; Viktoras

2001.05


4. „Stovi žirgelis“ istorija ir tekstas. Regimantas Pranaitis

A


2001.05


5. Litanija: istorija ir tekstas. (Kasparas? Girdenis?)

2×A>>

Vladas

2001.05


6. Litanija: parodijos kaip folkloro žanro aptarimas. Bronė Stundžienė

<3

Vladas?

2001.05
V. ETNOGRAFIJA
(ramuva kaip etnografinis reiškinys / ramuvos kalendorius)

1. Pirmakursių sutiktuvės. Birutė Palujanskaitė

A

Arūnas

2001.10


2. Pasidainavimų ir pasišokimų vakarai:

A


2001.10


3. Pasidainavimai (vedančiosios ir vedantieji). Loreta Vilkienė

A

Venantas

2001.10


4. Pasišokimai (muzikantai, šokių mokytojai). Loreta Vilkienė

A

Venantas

2001.10


5. Pirmakursių vakaras. Birutė Palujanskaitė

A

Arūnas

2001.10


6. Paskaitų vakarai. Valentinas Brandišauskas

A

Arūnas

2001.10


7. Ekskursijos po Vilnių. Danguolė Ščeponytė

A

Viktoras

2001.10


8. Vakaronės. Janina Latonaitė-Vileikienė

A

Viktoras

2001.10


9.2001.10


10. Skaidrių montažai. Egidijus Zaikauskas

A

Paulius, Viktoras

2001.10


11.2001.10


12. Talkos2001.10


13. Kapinės. Vida Girininkienė, Snieguolė Rastenytė (Lina Vadoklytė)

A

Venantas, Klaudijus

2001.10


14. „Privatus“ žemės ūkis. Audronė Vaitonytė-Kleišmantienė

A

Arūnas

2001.10


15. Žygiai: Viktoras Dagys

A


2001.10


16. savaitgalio. Viktoras Dagys

A


2001.10


17. švenčių. Viktoras Dagys

A


2001.10


18. programiniai daugiadieniai. Viktoras Dagys

A


2001.10


19. svetur. Viktoras Dagys2001.10


20.2001.10


21. Krikštynos: I laikotarpis. Valerijonas Žalkauskas

A

Vladas

2001.10


22. II laikotarpis. Artūras Judžentis

A


2001.10


23. III laikotarpis

A

Paulius

2001.10


24. Naujieji Metai. Asta Šekštelytė-Žernienė

A

Arūnas

2001.10


25. Etnografinių valgių vakaronės. Milda Augulytė

A

Venantas

2001.10


26. Diplomantų palydos. Levutė Samuolytė-Karčiauskienė

A

Arūnas

2001.10


27.

28. Kalendorinės šventės:

A


2001.10


29. Rasos:

30. ankstyvosios. Klaudijus Driskius

31. vėlyvosios. Paulius Subačius


A

A


2001.10


32. Vėlinės

A

Paulius

2001.10


33. Advento vakarai

A


2001.10


34. Kalėdos

35. Užgavėnės

36. Velykos

A

A

A

Vladas

Vladas

Regimantas

2001.10


37. Jubiliejai. Rima Krušaitė-Aranauskienė

A

Arūnas

2001.10


Ekspedicijos:

1 Žiūrų ir Vilniaus krašto Dzūkija, 1970–…

A


2001.10


2 Griškabūdis (etnografinė), 1970

A


2001.10


3 Dūkštos, 1970

A


2001.10


4 Tverečius, 1971

A


2001.10


5 Sariai (Šutų apyl.), 1972

A


2001.10


6 Luokė, 1973

A


2001.10


7 Joniškėlis, 1974

A


2001.10


8 Žagarė, 1975

A


2001.10


9 Kvėdarna, 1976

A


2001.10


10 Tauragnai, 1977

A


2001.10


11 Upninkai, 1978

A


2001.10


12 Panemunėlis, 1979

A


2001.10


13 Obeliai–Kriaunos, 1980

A


2001.10


14 Pilviškiai–Gižai (Paežeriai), 1981

A


2001.10


15 Pašvitinys, 1982

A


2001.10


16 Lauksargiai, 1983

A


2001.10


17 Seirijai, 1984

A


2001.10


18 Mielagėnai, 1985

A


2001.10


19 Ylakiai, 1986

A


2001.10


20 Sintautai, 1987

A


2001.10


21 Papilys, 1988

A


2001.10


22 Giedraičiai, 1989

A


2001.10


23 Gražiškiai, 1990 [Aušra Vaicekauskaitė-Puskunigienė]

A

Paulius

2001.10


24 Plateliai, 1991

A


2001.10


25 Kapčiamiestis, 1992

A


2001.10


26 Viešintos, 1993

A


2001.10


27 Lomiai, 1994

A


2001.10


28 Kriukai, 1995

A


2001.10


29 Žiobiškis, 1997

A


2001.10


Žiemos ekspedicijos

A


2001.10


Individualios ir grupinės ekspedicinės išvykos (Tverečius, Ricieliai, …)

A

Vladas

2001.10


Joniškėlis (1975). Viktoras Dagys

A


2001.10


Kvėdarna (1977). Povilas Krikščiūnas

A

Viktoras

2001.10


Dusmenys (1988, 1989). Dalia Balvočiūtė-Zaikauskienė

A

Paulius

2001.10


Dieveniškės (1991)

A


2001.10


Savaitgalių ekspedicijos (1970–…). Jonas Trinkūnas

A

Vladas? Regim.?

2001.10


Ekspedicijos:

refleksija: Marcelė Paulauskienė. Žiūruose

Natalija Manikienė. Kudirkos Naumiesty

Joana Vaigauskaitė. Luokėj

Albinas Kazlauskas, Aldona Rapkevičienė,

Antanas Stapulionis. Joniškėly

Romualda Vaitkienė. Žagarėj

A

Vladas

2001.10


Ramuvėlė

A

Viktoras?

2001.05VI. ŽMONĖS

„Banginiai“:

Jonas Trinkūnas

A


2001.05


Venantas Mačiekus

A


2001.05


Bonifacas Stundžia, Artūras Judžentis. Kazimieras Eigminas

A


2001.05


Laima Kazlauskaitė-Pacevičienė. Rimantas Kasparas

A


2001.05


Kartos: Senieji =

Vlado (atėję ramuvon 1969–1970 m. rudenį): Vingaudas Baltrušaitis, Vladas Braziūnas, Stasys Buchaveckas, Jonas Daniliauskas, Rasa Didenkaitė (Laurinaitienė), Kazimieras Eigminas, Kazimieras Garšva, Regina Jakučiūnaitė, Veronika Janulevičiūtė (Povilionienė), Vida Jukniūtė (Girininkienė), Rimantas Kasparas, Alfredas Kazlauskas, Regina Kiškytė (Kiškienė), Eugenijus Laurinaitis, Erika Nenartavičiūtė (Baltrušaitienė), Angelė Orenderaitytė, Raimondas Paškevičius, Regimantas Pranaitis, Aldona Ragevičienė, Inija Rutkūnaitė (Trinkūnienė), Irena Sabonytė, Antanas Stanevičius, Edmundas Stankevičius, Nijolė Šimelionytė (Laurinkienė), Rūta Šimkutė, Zita … (Šliogerienė), Arvydas Šliogeris, Elena Tervidytė, Jonas Trinkūnas, Vida Viltrakytė (Daniliauskienė), Anelė Vosyliūtė, Valerijonas Žalkauskas…

A


2001.10


Bonifaco, Viktoro (atėję 1971 m.): Živilė Antanaitytė (Krikščiūnienė), Viktoras Dagys, Gima Girdzevičiūtė (Pranaitienė), Danguolė Juzeliūnaitė, Bronė Katilevičiūtė (Stundžienė), Vida Liegytė (Butkienė), Dalia Masilionytė (Kaminskienė), Gražina Meilutytė (Mališauskienė), Bonifacas Stundžia, Dalia Survilaitė, Meilutė Vaitekūnaitė (Ramonienė), Aldona Vaitkevičiūtė, Anelė Zagurskaitė (Žalkauskienė)…

A


2001.10


(1972:) Gražina Kadžytė, Antanas Kšenavičius (Šenavičius), Virginija Traškevičiūtė…

A


2001.10


(1973:) Alma Ylekytė (Braziūnienė), Danutė Kazilionytė, Audronė Kazlauskaitė, Valentina Piekaitė (Dagienė), Genovaitė Ručinskaitė (Kačiuškienė), Rima Rutkūnaitė...

A


2001.10


(1974:) Dalia Ylekytė, Vincenta Smolenskaitė (Garšvienė)...

A


2001.10


(1975:) Laima Kazlauskaitė (Pacevičienė), Povilas Krikščiūnas...

A


2001.10


(1976:) Danutė Daleckaitė (Kodienė)…

A


2001.10


.............

A


2001.10


Šiošės

A


2001.10


..............

A


2001.10


Krizės

A


2001.10


Kriakai [Živilė Driskiuvienė]

A


2001.10


Po Kriakų (Vaicekauskaitė >>)

A


2001.10


Paskutinieji (Astos ir Kęsto)

A


2001.10


Dailės instituto, Konservatorijos, kitų aukštųjų mokyklų studentai, M.K.Čiurlionio meno mokyklos, kitų vidurinių mokyklų moksleiviai ramuvoje (daugiausia ekspedicijose): Taida Balčiūnaitė, Jonas Daniliauskas, Zita Kelmickaitė, Šarūnas Nakas, Živilė Ramoškaitė (Sverdiolienė), V. Rudinskaitė, Birutė Šarkūnaitė, Evaldas Vyčinas…


A


2001.10


Regimantas Pranaitis. Ramuviškių šeima

Gražina Kadžytė. Svočiadieniai

2A


2001.10


Anelė Vosyliūtė? Ramuvos sociologinis vaizdas

A

Venantas!

2001.10VII. TAUTOSAKA
(atsiminimai)

Aleksejus Andronovas. „Į pirmą savo (…) ekspediciją atvažiavau 1992 metais…
Vilija Gladutytė-Janušauskienė
Asta Karkauskaitė-Rinkevičienė. Kokią ramuvą pažinau (iš asmeninių dienoraščių)
Laima Kazlauskaitė-Pacevičienė. Einu į ramuvą


Svarbieji priedai:

Bibliografija. Vladas Braziūnas, Vincenta Smolenskaitė-Garšvienė…
Anotuota asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė

P A S T A B O S: „A“ reiškia atvartą


********************************************************************************

Knygos darymo modelis

Knygai medžiaga, išskyrus „fundamentinius“ straipsnius ir atsiminimus, renkama kaip ekpedicijoje – išsidalijama po temą ir kiekvienas (geriausia – pora) apklausia savo tema pradedant nuo Venanto (jei reikia) ir baigiant savo artimiausiais bičiuliais ramuviškiais ar atvirkščiai, nueina į archyvą (jei reikia), paskui susintetina medžiagą ir:

a) parašo 1,5–2,5 mašinraščio puslapio „fenomeno“ aptarimą, – t. y. kas tai yra ir kuo įdomu, svarbu, reikšminga sau, draugams, Lietuvai... konkreti ekspedicija, veiklos forma, istorinis laikotarpis ir pan. (derinti žvilgsnį iš vidaus ir iš šalies, asmenines emocijas ir objektyvų vertinimą)

b) pateikia sąrašo, lentelės, schemos, datų, pavadinimų, pavardžių sekos etc. pavidalu faktologiją, kuri atrodo įdomi ar reikšminga (prie pasišokimų – muzikantų sąrašas, prie talkų – tvarkomų kapų sąrašas, prie ekspedicijos – kaimai, kuriuose surengtos vakaronės, įdomiausių pateikėjų pavardės, dalyvių skaičius ir pan.)

c) parenka 2–4 mašinraščio puslapius ištraukų iš ano meto tekstų – „padarų“, dienoraščių, laiškų, anuometinių publikacijų spaudoje etc.

d) pateikia vaizdinės medžiagos – fotografijų bei skaidrių, o taip pat piešinių etc.


Knygos finansavimo schema

[...]

Aparatas

[...]

...........................................

besirūpinantys:
Venantas Mačiekus, Vladas Braziūnas, Regimantas Pranaitis, Artūras Judžentis, Nikolajus Michailovas, Viktoras Dagys, Arūnas Vaicekauskas, Paulius Subačius, ..........................................


Atvarto principinė struktūra
[paveikslas]